Informujemy, że firma PHU POSEJDON MARCIN CICHOWSKI realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP, pt. „Aktywny i bezpieczny wypoczynek odpowiedzią na obecną sytuację w branży turystycznej”

Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie numer UDA-RPSL.03.02.00-24-00G4/21-00

Celem przedmiotowego projektu utrzymanie konkurencyjności na rynku poprzez udoskonalenie i dostosowanie oferty do oczekiwań odbiorców i realiów rynkowych.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację m.in. następujących celów szczegółowych:

– stworzenie bazy noclegowej dedykowanej klientom indywidualnym

– usprawnienie bazy gastronomicznej poprzez zakup kluczowej infrastruktury – dedykowanej dla osób indywidualnych

– stworzenie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej oraz udogodnień dla poszczególnych grup klientów

– wprowadzenie rozwiązań proekologicznych poprzez zakup ekologicznych źródeł ciepła

– wprowadzenie nowych rozwiązań marketingowych oraz organizacyjnych podnoszących jakość świadczonych usług

Planowany koszt projektu: 588 235,29 PLN

Planowana kwota dofinansowania: 499 999,99 PLN